Is é Oifig an Choimisinéara Faisnéise an comhlacht achomhairc do shaoráil faisnéise in Éirinn. Is é an ról atá againn athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna a thugann comhlachtaí poiblí ar iarrataí saorála faisnéise. Táimid lonnaithe ar Shráid Líosain i mBaile Átha Cliath.

Ár bhfoireann

De bhreis ar an gCoimisinéir Faisnéise agus ar an Ard-Stiúrthóir, cuimsíonn ár bhfoireann thart ar fhiche ball foirne atá faoi stiúir ag Stephen Rafferty agus ag Elizabeth Dolan, beirt Imscrúdaitheoirí Sinsearacha. Faightear tacaíocht bhreise ó na seirbhísí comhroinnte a chuireann Oifig an Ombudsman ar fáil (mar shampla, bainistíocht acmhainní daonna agus tacaíocht teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide).

An Coimisinéir Faisnéise

Tá Peter Tyndall ag obair mar Ombudsman agus mar Choimisinéir Faisnéise d’Éirinn ó bhí mí na Nollag 2013 ann.

Is as Baile Átha Cliath do Peter agus d’oibrigh sé mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí don Bhreatain Bheag roimhe seo. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus ina Cheann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige. D’oibrigh Peter i bpoist shinsearacha éagsúla i dtithíocht agus i gcúram sóisialta. Go háirithe, rinne sé seirbhísí tithíochta agus tacaíochta a fhorbairt do dhaoine faoi mhíchumas intleachta. Tá sé ar an Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman faoi láthair.

An tArd-Stiúrthóir

Faoi Lathair tá folúntas sa phost seo.