Déanann an Coimisinéir Faisnéise athbhreithniú ar bhreitheanna saorála faisnéise.

  • Má theastaíonn faisnéis agus acmhainní maidir le saoráil faisnéise uait, d’fhéadfadh gur mhian leat teagmháil a dhéanamh leis an Láraonad Beartais um Shaoráil Faisnéise sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
  • Féadfar ábhair imní faoi iarrataí ar rochtain Cosanta Sonraí nó faoi sháruithe Cosanta Sonraí a tharchur chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí
  • D’fhéadfadh go dtiocfadh gearáin faoin dóigh ar dhéileáil comhlacht poiblí leat faoi inniúlacht Oifig an Ombudsman
  • Ní féidir linn comhairle dlí a thabhairt. Má theastaíonn comhairle dlí uait, d’fhéadfadh gur mhian leat dul i gcomhairle le haturnae

An Láraonad Beartais um Shaoráil Faisnéise

An Láraonad Beartais um Shaoráil Faisnéise,
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
Urlár 3, 7-9 Rae Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2, DO2 V223
Gréasán: www.foi.gov.ie
Ríomhphost: cpu@per.gov.ie
Tel: 076 100 7345

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

An Coimisinéir Cosanta Sonraí 
Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire 
R32 AP23 Co. Laoise
Gréasán: www.dataprotection.ie
Ríomhphost: info@dataprotection.ie
Uimhir Íosghlao 1890 252 231 / Tel: 076 110 4800   

Oifig an Ombudsman

Oifig an Ombudsman,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2, D02 HE97
Gréasán: www.ombudsman.ie
Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.ie
Íosghlao: 1890 223030 / Tel: 01 639 5600