Straitéis 2025

Leagtar amach príomhchuspóirí straitéiseacha na hoifige inár Plean Straitéiseach. Nuashonraítear an straitéis gach trí bliana.

Ráiteas Straitéise 2022 - 2025

Rialachas Corparáideach

Is é is Rialachas Corparáideach ann ná na córais, na prionsabail agus na próisis trína ndéantar eagraíochtaí a rialú.

Tá na prionsabail is bonn le rialachas corparáideach bunaithe ar an eagraíocht a bhainistiú ag féachaint do na nithe seo:

 • ionracas agus cothroime a thaispeáint
 • trédhearcacht a sholáthar
 • gach nochtadh riachtanach a dhéanamh agus
 • cloí leis an reachtaíocht ábhartha

Cabhraíonn dea-rialachas le bainistíocht éifeachtúil éifeachtach. Fágann dea-bhainistíocht go gcuirtear luach agus seirbhís shármhaith do chustaiméirí ar fáil dár ngeallsealbhóirí.

Leagtar amach sa doiciméad seo conas a oibríonn Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Tá sé mar aidhm againn struchtúir, próisis agus córais den dea-chleachtas a thacaíonn le feidhmiú rathúil ár ndualgas a bheith i bhfeidhm againn. Féachaimid lenár ndualgais a chomhlíonadh ar bhealach eiticiúil, cuntasach, trédhearcach agus éifeachtach. Tá dea-rialachas corparáideach ríthábhachtach chun tacú le comhlíonadh thosaíochtaí straitéiseacha na heagraíochta. Is féidir lenár ngeallsealbhóirí a bheith cinnte de go bhfuil beartais agus cleachtais dea-rialachais fite fuaite i gcultúr na heagraíochta.

Íoslódáil an Creat Rialachais Chorparáidigh

Tuairiscímid gach bliain ar shaincheisteanna rialachais chorparáidigh a théann i bhfeidhm ar an Oifig.

Íoslódáil an Creat Rialachais Chorparáidigh

Nochtaí Cosanta

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 cosaintí ar fáil d'oibrithe a chuireann ábhair imní dlisteanacha in iúl maidir le héagóir a tharla nó éagóir a d'fhéadfadh a bheith tarlaithe san áit oibre. D'fhorbair an Oifig nósanna imeachta i gcomhréir leis an Acht 2014 nósanna imeachta a d'fhaomh an Fhoireann Bainistíochta. Tugtar eolas faoin méid seo a leanas sna nósanna imeachta:

 • conas is féidir le baill foirne nochtaí cosanta a dhéanamh
 • cad a tharlóidh tar éis nochtadh cosanta a dhéanamh
 • cad a dhéanfaidh an Oifig chun an nochtóir a chosaint

Aithníonn an Oifig an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go mothaíonn baill foirne go dtacaítear leo san áit oibre. Tacaíonn an próiseas le tiomantas na hOifige do chinntiú go spreagann agus go n-éascaíonn a chultúr agus timpeallacht oibre baill foirne 'labhairt amach' faoi aon cheist a chuireann isteach ar chumas na hOifige a dhualgais a chur chun críche.

Éilítear le hAlt 22 den Acht 2014 go n-ullmhóidh gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil agus go bhfoilseoidh siad í maidir leis na nochtaí cosanta a fhaightear faoi fhorálacha an Achta sin. Léirítear cúrsaí maidir leis sin sa tábla thíos:

Bliain Nochtaí Cosanta a Fuarthas
2016 Nialas
2017 Nialas
2018 Nialas
2019 Nialas
2020 Nialas
2021 Nialas
2022 Nialas

‘Foireann Glas’ Ár n-Oifig

Bunaíodh Foireann Glas san Oifig in 2020 ar a raibh saorálaithe díograiseacha. Is iad príomhaidhmeanna na Foirne Glas bearta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a thabhairt isteach san Oifig i réimsí an fhuinnimh, na dramhaíola, an iompair agus an uisce, chomh maith le cáilíocht na timpeallachta oibre a fheabhsú. Chuir an Fhoireann Ghlas tús le sraith clár feasachta míosúil téamaí chun cabhrú le baill foirne cinntí atá níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil a dhéanamh san obair agus sa bhaile. I measc na mbeart a rinne an Oifig tá:

 • monatóireacht ar úsáid fuinnimh agus cáilíocht aeir san Oifig
 • cupáin choimeád a sholáthar don fhoireann
 • líon na taisceadáin a mhéadú chun athrú ar nósanna comaitéireachta a spreagadh
 • cláir feasachta dramhaíola agus athchúrsála
 • sconnaí uisce óil scagtha a sholáthar in ionad uisce i mbuidéil
 • ríomhairí glúine níos tíosaí ar fhuinneamh a chur in ionad ríomhairí deisce.

Déanfaidh an Fhoireann Ghlas, le tacaíocht na bainistíochta sinsearaí, a dícheall tuilleadh tionscnamh a thabhairt isteach a chuirfidh inbhuanaitheacht chomhshaoil chun cinn do dhaoine aonair agus don eagraíocht araon.

An Treochlár um Ghníomhú ar son na hAeráide d’Oifig an Ombudsman

An Treochlár um Ghníomhú ar son na hAeráide