Straitéis

Leagtar na príomhchuspóirí straitéiseacha dár n-oifig amach inár Ráiteas Straitéise. Nuashonraítear an straitéis gach trí bliana.

Ráiteas Straitéise 2016-2018

Rialachas Corparáideach

Is é is Rialachas Corparáideach ann ná na córais, na prionsabail agus na próisis trína ndéantar eagraíochtaí a rialú.

Tá na prionsabail is bonn le rialachas corparáideach bunaithe ar an eagraíocht a bhainistiú ag féachaint do na nithe seo:

  • ionracas agus cothroime a thaispeáint
  • trédhearcacht a sholáthar
  • gach nochtadh riachtanach a dhéanamh agus
  • cloí leis an reachtaíocht ábhartha

Cabhraíonn dea-rialachas le bainistíocht éifeachtúil éifeachtach. Fágann dea-bhainistíocht go gcuirtear luach agus seirbhís shármhaith do chustaiméirí ar fáil dár ngeallsealbhóirí.

Leagtar amach sa doiciméad seo conas a oibríonn Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Tá sé mar aidhm againn struchtúir, próisis agus córais den dea-chleachtas a thacaíonn le feidhmiú rathúil ár ndualgas a bheith i bhfeidhm againn. Féachaimid lenár ndualgais a chomhlíonadh ar bhealach eiticiúil, cuntasach, trédhearcach agus éifeachtach. Tá dea-rialachas corparáideach ríthábhachtach chun tacú le comhlíonadh thosaíochtaí straitéiseacha na heagraíochta. Is féidir lenár ngeallsealbhóirí a bheith cinnte de go bhfuil beartais agus cleachtais dea-rialachais fite fuaite i gcultúr na heagraíochta.

Íoslódáil an Creat Rialachais Chorparáidigh

Tuairiscímid gach bliain ar shaincheisteanna rialachais chorparáidigh a théann i bhfeidhm ar an Oifig.

Íoslódáil an Creat Rialachais Chorparáidigh