Cás-uimhir: 170070

Cé acu a bhí nó nach raibh údar ag an gComhairle diúltú d'iarratas an iarratasóra faoi alt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise ar leasú ar a fhaisnéis phearsanta
Rinne Elizabeth Dolan, Imscrúdaitheoir Sinsearach, an t-athbhreithniú de réir alt 22(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise. Thug an Coimisinéir Faisnéise údarás di an t-athbhreithniú seo a dhéanamh

Cúlra

San iarratas ar shaoráil faisnéise a rinne sé chuig an gComhairle an 22 Samhain 2016, d'iarr an t-iarratasóir leasú ar abairt amháin i ríomhphost sonraithe an 13 Bealtaine 2015 idir beirt oifigeach de chuid na Comhairle. Ós rud é nach ndearna an Chomhairle aon bhreith, d'iarr an t-iarratasóir athbhreithniú inmheánach an 23 Nollaig 2016. Thug an Chomhairle freagra inar luaigh sí go raibh sí den tuairim gur pléadh leis an ábhar cheana féin. Luaigh sí freisin, áfach, go bpróiseálfaí aon iarratas eile ba mhaith leis a dhéanamh de réir na gcritéar a cuireadh ar fáil dó roimhe sin. Rinne sé iarratas ar athbhreithniú chuig an Oifig seo ina dhiaidh sin. Ar iarraidh na hOifige seo, d'eisigh an Chomhairle a seasamh éifeachtach an 3 Feabhra 2017. Chuir sí in iúl gur diúltaíodh dá iarratas ar an mbonn nár cuireadh fianaise leordhóthanach ar fáil. Toisc nach raibh sé sásta le seasamh na Comhairle, rinne sé iarratas ar athbhreithniú chuig an Oifig seo an 8 Feabhra 2017.

Agus an t-athbhreithniú seo á dhéanamh agam, thug mé aird ar aighneachtaí an iarratasóra, ar aighneachtaí na Comhairle, ar an taifead i gceist, agus ar fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise. Chinn mé an t-athbhreithniú a thabhairt chun críche ach breith cheangailteach fhoirmiúil a thabhairt.

Raon Feidhme an Athbhreithnithe

Ní bhaineann an t-athbhreithniú seo ach leis an gceist maidir le cé acu a bhí nó nach raibh údar ag an gComhairle diúltú do leasú a dhéanamh ar an ráiteas a shonraigh an t-iarratasóir faoi alt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise ar an bhforas nár thaispeáin an t-iarratasóir go bhfuil sé mícheart, neamhiomlán nó míthreorach.

Anailís agus Fionnachtana

Sa chás seo, tá an t-iarratasóir ag iarraidh leasú ar abairt amháin sa ríomhphost sonraithe, ina luaitear: "We have provided all the assistance possible to [the applicant] ". Is í an abairt i gceist an chéad abairt sa ríomhphost idir beirt oifigeach de chuid na Comhairle. Bhain an ríomhphost le hiarraidh ón iarratasóir a seoladh chuig duine de na hoifigigh sin. Leagtar faisnéis áirithe amach ina dhiaidh sin sa ríomhphost faoi theagmháil an iarratasóra leis an gComhairle i dtaca le hábhair thithíochta agus le seirbhísí do dhaoine gan dídean.

Foráiltear le halt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise do leasú a dhéanamh ar fhaisnéis phearsanta i dtaifead atá i seilbh comhlacht poiblí i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach. Is é an sainmhíniú a thugtar san Acht um Shaoráil Faisnéise ar an téarma "faisnéis phearsanta" ná faisnéis faoi phearsa aonair inaitheanta (a) nach mbeadh ar eolas, go hiondúil, ach amháin ag an bpearsa aonair nó ag daoine de theaghlach na pearsan aonair nó ag cairde na pearsan aonair, nó (b) atá i seilbh comhlacht saorála faisnéise ar an mbonn tuisceana go ndéileálfadh an comhlacht sin léi i modh rúin. Is deimhin liom gur faisnéis phearsanta faoin iarratasóir í an fhaisnéis sa taifead i gcúinsí an cháis seo.

Ní phléitear san Acht um Shaoráil Faisnéise cé a bhfuil an dualgas cruthúnais air/uirthi i gcásanna ina n-iarrtar leasú ar fhaisnéis phearsanta. Tá an Coimisinéir Faisnéise den tuairim gurb amhlaidh, in éagmais aon ráitis shainráite san Acht um Shaoráil Faisnéise, gur ar an iarratasóir atá an dualgas cruthúnais mar pháirtí atá ag cur in iúl go bhfuil an fhaisnéis neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.

Ní phléitear san Acht ach oiread an caighdeán cruthúnais ba cheart a éileamh i gcásanna den sórt sin. Tá an Coimisinéir den tuairim gurb é "cothrom na dóchúlachta" an caighdeán cruthúnais a éilítear. Luíonn sé le réasún nach mór d'iarratasóir atá ag iarraidh ceart chun leasú a fheidhmiú faoi alt 9 a thaispeáint gurb amhlaidh, de réir chothrom na dóchúlachta, gur neamhiomlán, mícheart nó míthreorach atá an fhaisnéis is ábhar don iarratas.

Ní mheasann an Coimisinéir go bhfuil sé de dhualgas air, de bhun alt 9, a fhiosrúchán cuimsitheach féin a dhéanamh ar a chruinne nó ar a iomláine atá taifid atá i seilbh comhlacht poiblí. Ina ionad sin, ní mór dó aird a thabhairt ar an bhfianaise iarbhír a chuir an t-iarratasóir ar fáil agus ar aon fhianaise mhalartach a chuir an comhlacht saorála faisnéise ar aghaidh. Ní mór dó breith a thabhairt ar an ábhar bunaithe ar an méid sin.

San iarratas uaidh, dúirt an t-iarratasóir nach fíor atá an abairt. Chuir sé cóipeanna de ríomhphoist a sheol sé chuig an gComhairle, ar ríomhphoist iad nár tugadh freagra orthu, dar leis. San aighneacht a sheol sé chuig an Oifig seo, chuir sé cóipeanna ar fáil de chomhfhreagras eile idir é agus an Chomhairle ó mhí an Mheithimh go mí Lúnasa 2015. Níl sé cuí an comhfhreagras sin a chur san áireamh anseo toisc gur seoladh é tar éis an dáta a seoladh an ríomhphost ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear san iarratas faoi alt 9. Rinne sé tagairt d'fhaisnéis atá le fáil ina chomhad tithíochta freisin.

Tá sé soiléir go raibh an t-iarratasóir i dteagmháil leis an gComhairle le tréimhse fhada cheana féin. Cuireadh fianaise ar fáil go ndeachaigh an teagmháil sin siar go dtí an bhliain 2007 ar a laghad. Léirítear sa taifead atá i gceist agus sna haighneachtaí ón gComhairle go raibh teagmháil fhairsing ann ar feadh i bhfad idir an t-iarratasóir agus oifigigh na Comhairle ag cuntair phoiblí, trí ríomhphost agus i scríbhinn. Is deimhin liom nach mór an abairt atá i gceist a bhreithniú sa chomhthéacs inar scríobhadh í agus nár cheart í a léamh aisti féin. Feictear dom go bhfuil sé réasúnta do Chomhairle nósanna imeachta agus critéir a chur i bhfeidhm chun déileáil le réimsí a thagann faoina freagracht agus a bheith den tuairim go bhfuil dualgas éigin ar dhaoine aonair, amhail an t-iarratasóir, oibriú le Comhairle i gcomhréir leis na nósanna imeachta sin. Tá réasúnaíocht na Comhairle le feiceáil sa ríomhphost ina bhfuil an fhaisnéis is ábhar don iarraidh seo. Feictear dom go gcuirtear in iúl san abairt atá i gceist tuairim an scríbhneora, ag gníomhú dó/di thar ceann na Comhairle. I gcás go bhfuil leasú ar thuairim á iarraidh, bheadh an Coimisinéir ag súil leis go sásódh an t-iarratasóir é go bhfuil locht ar an tuairim ar bhealach éigin, bunaithe ar neamh-leordhóthanacht iomlán na faisnéise fíorasaí atá taobh thiar den tuairim, nó mar go bhfuil claontacht nó naimhdeas, nó neamhinniúlacht, nó easpa cothroime nó taithí riachtanaí ann ar thaobh an duine a tháinig ar an tuairim, nó mar go bhfuil toisc éigin eile ar leith ann a fhágann nár cheart brath ar an tuairim.

Faoi mar atá leagtha amach thuas, is ar an iarratasóir atá an dualgas cruthúnais agus is é "cothrom na dóchúlachta" an caighdeán cruthúnais a éilítear i gcásanna den sórt sin. Is deimhin liom freisin nach bhfuil sé cuí dom ceangal a chur ar an gComhairle sonraí a chur ar fáil dom faoin teagmháil ar fad a bhí aici leis an iarratasóir; níl sé de dhualgas orm aon chinneadh a dhéanamh ar chineál na teagmhála sin ach oiread. Tar éis dom breithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí ón dá pháirtí, is deimhin liom nár thaispeáin an t-iarratasóir, bunaithe ar chothrom na dóchúlachta, go bhfuil an ráiteas neamhiomlán, mícheart nó míthreorach. Táim den tuairim, mar sin, go bhfuil údar ag an gComhairle diúltú don leasú atá á iarraidh.

Breith

Tar éis dom athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 22(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, daingním leis seo an bhreith ón gComhairle diúltú don leasú atá á iarraidh faoi alt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise.

An Ceart chun Achomhairc:

Leagtar amach in alt 24 den Acht um Shaoráil Faisnéise forálacha mionsonraithe le haghaidh achomhairc chun na hArd-Chúirte ag páirtí in athbhreithniú nó ag duine ar bith eile a ndéanann an bhreith difear dó nó di. Mar achoimre, is gá achomharc den sórt sin, a dhéantar ar phonc dlí go hiondúil, a thionscnamh tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine ón uair a tugadh fógra faoin mbreith don duine atá ag déanamh an achomhairc.

 

Elizabeth Dolan 
Imscrúdaitheoir Sinsear