Comhlachtaí um Shaoráil Faisnéise

Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 maidir le gach comhlacht poiblí (nó comhlachtaí um Shaoráil Faisnéise) a chomhlíonann an sainmhíniú ar chomhlacht poiblí in Alt 6 den Acht, mura bhfuil siad díolmhaithe go sonrach, díolmhaithe go páirteach nó eisiata go páirteach faoi fhorálacha Alt 42 nó Sceideal 1 den Acht.

 

Díospóidí maidir le cibé Eintiteas é Comhlacht Poiblí nó nach é

Faoi alt 6(7) den Acht um Shaoráil Faisnéise, i gcás ina n-eascraíonn díospóid idir an Coimisinéir agus aon eintiteas maidir le cibé a bhfuil feidhm ag an sainmhíniú nó nach bhfuil ar chomhlacht poiblí (nó maidir leis na coinníollacha a eascraíonn), ní mór an díospóid a chur faoi bhráid an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a chinnfidh an cheist. 

Chuir an Coimisinéir a thuairim ar fáil maidir le cibé eintitis áirithe iad comhlachtaí poiblí nó nach iad faoin Acht.  Sa chás go raibh díospóid ann idir an Coimisinéir agus an t-eintiteas lena mbaineann, cuireadh an t-ábhar faoi bhráid an Aire lena chinneadh.  Féach tuilleadh thíos:

 
Comhlachtaí a mheastar a bheith ina gComhlachtaí Poiblí tar éis Cinneadh an Aire Dáta an Chinnidh
Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin*

* Nóta: In 2018, cuireadh in iúl don OCF go ndearna an tAire a chinneadh maidir leis an ábhar seo a athoscailt.
 Tá a chinneadh athbhreithnithe fós gan réiteach
 
22 Samhain 2017
Comhlachtaí NACH meastar a bheith ina gComhlachtaí Poiblí tar éis Cinneadh an Aire Dáta an Chinnidh
CLG Ionad Campais Plassey 15 Meitheamh 2018
Comhlachtaí atá ag feitheamh le Cinneadh ón Aire
(tar éis don Choimisinéir a mheas gur Comhlachtaí Poiblí iad na Comhlachtaí seo)
Dáta an Atreoraithe chuig an Aire
Ionad Ealaíon Cheatharlach Teo / Amharc 23 Eanáir 2019
Kilkenny Abbey Quarter Development Ltd 8 Eanáir 2020
Comhlachtaí nach measann an Coimisinéir Faisnéise a bheith ina gComhlachtaí Poiblí iad Dáta Breithnithe an Choimisinéara
Comhairle an Bharra (Comhairle Bharra na hÉireann 25 Feabhra 2016
Cróinéir (Cróinéir Cheantar Bhaile Átha Cliath, Cróinéir Laoise & Cróinéir an Chabháin) 20 Márta 2017
BOOÉ (Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann)  20 Márta 2018
CLG Fondúireacht Ollscoile na Gaillimhe 9 Eanáir 2018
Cumann Onórach Óstaí an Rí 2 Aibreán 2019
Spórt Capaill Éireann 21 Deireadh Fómhair 2021
An Institiúid um Shláinte Poiblí 2 Deireadh Fómhair 2018
Bord Rialála Rásaíochta Capall na hÉireann (IHRB) 3 Márta 2020
Foras Bainistíochta na hÉireann 22 Meán Fómhair 2017
Comhpháirtíocht LEADER Chill Chainnigh 18 Feabhra 2020
Dlí-Chumann na hÉireann 15 Feabhra 2016
Seirbhís Faisnéise do Shaoránaigh Chonnacht Thuaidh agus Uladh 18 Feabhra 2022
An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) 21 Lúnasa 2018
An tEadránaí Maoine 12 Aibreán 2016
Ceann Comhairimh an Reifrinn (Baile Átha Cliath) 18 Aibreán 2016
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann 21 Nollaig 2017
SAGE - Seirbhís Tacaíochta agus Abhcóideachta 16 Aibreán 2018

Tuilleadh eolais
 

D’fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Beartas agus Nós Imeachta um Réiteach Díospóide chun saincheisteanna a ardaítear faoi alt 6(7) den Acht um Shaoráil Faisnéise a réiteach i gcás ina n-eascraíonn díospóid maidir le cibé eintiteas é comhlacht poiblí nó nach é chun críocha an Achta de réir Alt 6(1), nó na coinníollacha a eascraíonn de bhua an fho-ailt sin.  

Féach anseo