Ba cheart iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a dhéanamh chuig:

An tOifigeach Faisnéise
Oifig an Choimisinéara Faisnéise
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Éilítear ort na nithe seo a leanas a dhéanamh agus iarraidh ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol á déanamh agat:

  • a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus é a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach (aie@oic.ie)
  • do shonraí teagmhála a chur ar fáil; agus
  • an fhaisnéis comhshaoil a theastaíonn a lua ar an mbealach is sonraí is féidir agus foirm agus modh na rochtana atáthar ag iarraidh a shonrú

De ghnáth, cuirfear an bhreith ar d’iarraidh in iúl duit laistigh de 1 mhí tar éis í a fháil.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura bhfuilim sásta le breith ar m’iarraidh?

Más rud é go gceapann tú gur diúltaíodh do d’iarraidh bhunaidh ar fhaisnéis comhshaoil go hiomlán nó go páirteach nó nár déileáladh léi go cuí de réir fhorálacha na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, féadfaidh tú a iarraidh, tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an bhreith ón Oifig a fháil, go ndéanfadh an Oifig athbhreithniú inmheánach ar an mbreith go páirteach nó go hiomlán. Is é ball foirne níos sinsearaí a bheidh i mbun an athbhreithnithe.

Ní ghearrfar aon táille as an bpróiseas athbhreithnithe inmheánaigh.

Toradh i scríbhinn ar an athbhreithniú lena dtugtar eolas faoin mbreith agus an chúis leis an mbreith duit agus lena gcuirtear in iúl duit do cheart chun achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann leis an achomharc sin, eiseofar iad chugat laistigh de mhí amháin tar éis dháta fála na hiarrata.

Táillí

Mar a fhoráiltear dó sna Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, ní ghearrtar aon táille tosaigh agus iarraidh ar fhaisnéis faoi Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol á déanamh chuig an Oifig seo. Féadfaidh údarás poiblí táille réasúnach a ghearradh as faisnéis comhshaoil a sholáthar de réir na Rialachán, áfach. Shocraigh an Oifig na táillí sin mar seo a leanas:

  • Má theastaíonn cóipeanna crua ó iarratasóir, féadfar táille €0.04 sa leathán a ghearradh, ag brath ar an méid faisnéise atá san iarraidh.
  • Tá táille €10.16 i bhfeidhm maidir le faisnéis a chur ar fáil ar CD-ROM.

Cuirfear sonraí faoi tháillí, más ann, in iúl i litir na breithe deiridh.

Conas a sholáthróidh an Oifig faisnéis saor in aisce?

  • Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfar táillí i leith faisnéis a sholáthar a tharscaoileadh sa chás go meastar an costas a bheith níos lú ná €10.00
  • Sa chás go bhfuil iarrthóirí in ann amharc ar na doiciméid a theastaíonn ar an láithreán san Oifig, ní ghearrfar aon táille as na taifid sin a rochtain. Mar sin féin, tá sé sin ar leith ó na táillí atá luaite thuas.
  • Is féidir rochtain leictreonach a chur ar fáil d’iarrthóirí saor in aisce trí ríomhphost. Mar sin féin, tá sé sin ar leith ó na táillí atá luaite thuas

Cabhair agus Iarrataí á nDéanamh

Is féidir treoir maidir le feidhmeanna na hOifige agus maidir le taifid atá á gcoimeád aici a léamh sa Scéim Foilsitheoireachta Saorála Faisnéise. Má bhíonn aon cheisteanna agat, féadfar dul i dteagmháil leis an Oifigeach Faisnéise ach glao a chur ar +353 6395689 nó ríomhphost a sheoladh chuig aie@oic.ie.

Pointe faisnéise

Pointe faisnéise chun críche na Treorach maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol is ea an suíomh Gréasáin seo. Má bhíonn tuilleadh faisnéise faoin gcomhshaol ag teastáil uait, féadfaidh tú iarraidh ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a chur isteach nó dul i dteagmháil leis an Oifigeach Faisnéise mar atá leagtha amach thuas.

Tuilleadh faisnéise

Tuilleadh faisnéis ghinearálta faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 - 2011, lena n-áirítear faisnéis chúlra faoin reachtaíocht, foilseacháin úsáideacha agus naisc chuig comhlachtaí ábhartha eile, tá sí ar fáil sa rannán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol ar shuíomh Gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.