Réamhrá

Tugtar san Fhógra seo faisnéis duit faoi na sonraí pearsanta a shealbhaíonn Oifig an Choimisinéara Faisnéise fút. 

Foráiltear le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) (Leasú), 2015 (I.R. Uimh. 525 de 2015), gurb é an Coimisinéir Faisnéise an Coimisinéir Achomhairc.  Mar sin, tá feidhm ag an bhfógra príobháideachta seo maidir leis an bhfeidhm atá aige mar Choimisinéir Achomhairc freisin.

Urramaíonn Oifig an Choimisinéara Faisnéise go hiomlán an ceart chun príobháideachta atá agat.  Caithfear le do shonraí pearsanta de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí.  Úsáidtear san Fhógra seo focail nó téarmaí áirithe a bhfuil brí ar leith leo faoin Rialachán Ginearálta agus faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (an reachtaíocht Cosanta Sonraí).  Féach an rannán Sainmhínithe den Fhógra seo chun míniú nó sainmhíniú a fháil ar na focail sin.

Cé sinn agus cé a rialaíonn do shonraí

Tá do shonraí pearsanta i seilbh Oifig an Choimisinéara Faisnéise (nó ‘an Oifig’ san fhógra seo). Is í an Oifig an rialaitheoir sonraí chun críocha na reachtaíochta Cosanta Sonraí.  Tá Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus Oifig an Ombudsman i seilbh an aon duine amháin.  Déanann an dá Oifig seirbhísí nó áiseanna ‘inmheánacha’ áirithe a chomhroinnt lena chéile – áirítear leis na seirbhísí sin, mar shampla, seirbhísí corparáideacha, seirbhísí airgeadais agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise. Dá bhrí sin, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach a mhéid a bhaineann an scéal le sonraí pearsanta a thagann faoi sheirbhísí comhroinnte den sórt sin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Teileafón: (01) 639 5689. 

Ríomhphost:  info@oic.ie

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

Teileafón: (01) 639 5645

Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise, d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus don Choimisiún Reifrinn.

Do shonraí pearsanta agus an dóigh a mbailímid iad

Cuid an-mhór de na sonraí pearsanta a shealbhaímid fút, tagann sí ó na hiarratais ar líne a dhéanann tú chugainn, ó na glaonna teileafóin a chuireann tú orainn, ó na litreacha agus ó na ríomhphoist a sheolann tú chugainn agus ó aon chumarsáidí eile a dhéanann tú leis an Oifig seo. 

Sealbhaímid freisin sonraí pearsanta a fuarthas ó dhuine eile agus sonraí pearsanta a sholáthair duine éigin thar do cheann. Tá tuilleadh faisnéise faoi chásanna den sórt sin tugtha thíos.

Maidir le cén cineál sonraí pearsanta a shealbhaímid agus cén áit a bhfaightear na sonraí pearsanta sin, beidh sé sin ag brath ar an gcineál teagmhála a dhéanann tú leis an Oifig seo. 

Daoine a dhéanann fiosrú

Sealbhaímid faisnéis (sonraí pearsanta) faoi dhaoine a dhéanann teagmháil leis an Oifig seo chun fiosrú a dhéanamh.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm agus do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann le d’fhiosrú nó le cuspóir do theagmhála, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Iarratasóirí ar athbhreithniú

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi iarratasóirí ar athbhreithniú, lena n-áirítear daoine ar thar a gceann a dhéantar iarratas ar athbhreithniú.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm, do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann leis an iarratas ar athbhreithniú, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Le linn dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar bhreith saorála faisnéise faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, bailímid sonraí pearsanta fút ó chomhlachtaí saorála faisnéise nó ó dhaoine eile freisin.  Mar shampla, bíonn sonraí pearsanta le fáil uaireanta sna taifid atá ina n-ábhar d’iarraidh saorála faisnéise.  Bíonn sonraí pearsanta le fáil uaireanta freisin in aighneachtaí nó i gcumarsáidí eile a fhaightear ó chomhlachtaí saorála faisnéise nó ó pháirtithe in athbhreithniú.  Is fadréimseach a bhíonn na sonraí pearsanta a fhaigheann an Oifig, agus iad ag brath ar an gcás lena mbaineann. D’fhéadfadh go n-áireofaí leo catagóirí speisialta sonraí pearsanta.

Uaireanta, agus taighde á dhéanamh againn le linn athbhreithnithe, faighimid faisnéis fút ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí (amhail cláir phoiblí nó faisnéis atá ar fáil ar líne).

I gcás go bhfuil táillí ar athbhreithniú dlite don Oifig nó go n-íoctar leis an Oifig iad, sealbhóimid faisnéis airgeadais a bhaineann le híocaíocht na dtáillí sin.  I gcás go laghdaítear suim na táille is iníoctha toisc go bhfuil cárta liachta ag an iarratasóir nó toisc go bhfuil an t-iarratasóir ina c(h)leithiúnaí le sealbhóir cárta liachta, sealbhóimid faisnéis freisin faoi shealbhóir an chárta liachta nó faoin gcleithiúnaí lena mbaineann an cárta liachta.

Ionadaithe

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi ionadaithe a dhéanann fiosrú nó iarratas ar athbhreithniú thar ceann duine eile.  Áirítear leis na sonraí sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann le do cháil ionadaíoch nó le do chaidreamh leis an duine ar thar a c(h)eann atá an fiosrú nó an t-iarratas á dhéanamh agat. Áirítear leo freisin aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú.  D’fhéadfadh go mbeadh sonraí pearsanta den sórt sin le fáil freisin san fhaisnéis a fhaightear ón gcomhlacht saorála faisnéise nó ó dhuine eile a bhfuil baint aige/aici le hathbhreithniú.

Tríú páirtithe

I gcás go mbaineann sonraí pearsanta le duine nach ndearna an iarraidh saorála faisnéise, tugaimid ‘tríú páirtí’ ar an duine sin. 

Is féidir sonraí pearsanta fút a bheith le fáil sna taifid a lorgaíonn duine eile faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.  D’fhéadfadh sonraí pearsanta fút a bheith le fáil freisin i ndoiciméid eile a fhaigheann an Oifig, amhail aighneachtaí, litreacha agus ríomhphoist.  Faightear na sonraí pearsanta sin ó chomhlachtaí saorála faisnéise, ó iarratasóirí ar athbhreithniú, ó pháirtithe eile san athbhreithniú nó ó dhaoine eile a bhfuil an Oifig i dteagmháil leo i ndáil leis an athbhreithniú. Is fadréimseach a bhíonn na sonraí pearsanta a fhaightear, agus iad ag brath ar an gcás lena mbaineann, agus d’fhéadfadh go n-áireofaí leo catagóirí speisialta sonraí pearsanta.

Daoine a dhéanann aighneachtaí

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann aighneachtaí chuig an Oifig seo.  Áirítear leis na sonraí sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Imscrúduithe

Féadfaidh an Coimisinéir imscrúdú a dhéanamh ar na cleachtais agus ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm ag comhlachtaí saorála faisnéise.  Le linn dúinn imscrúdú a dhéanamh, d’fhéadfaimis sonraí pearsanta fút a fháil ó thaifid nó ó aighneachtaí a fhaighimid ó chomhlachtaí saorála faisnéise.  D’fhéadfadh na sonraí pearsanta sin a bheith fadréimseach, agus iad ag brath ar an imscrúdú lena mbaineann, agus d’fhéadfadh go n-áireofaí leo catagóirí speisialta sonraí pearsanta. 

Uaireanta, agus taighde á dhéanamh againn le linn imscrúdaithe, faighimid sonraí pearsanta ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí (amhail cláir phoiblí nó faisnéis atá ar fáil ar líne).

Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin

Nuair a thugann duine cuairt ar www.oic.ie, bailímid faisnéis chaighdeánach loga Idirlín agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí. Déanaimid é sin chun críocha staidrimh chun eolas a ghnóthú ar nithe amhail an líon daoine a thugann cuairt ar rannáin éagsúla den suíomh.

Bailímid an fhaisnéis sin ar bhealach a fhágann nach sainaithnítear duine ar bith. Ní dhéanaimid iarracht ar bith aitheantas na ndaoine sin a thugann cuairt ar ár suíomh Gréasáin a fháil amach. Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonraí a bhailítear ón suíomh sin agus aon fhaisnéis in-sainaitheanta phearsanta a fhaightear ó fhoinse ar bith.

Más mian linn faisnéis in-sainaitheanta phearsanta a bhailiú trínár suíomh Gréasáin, cuirfimid an méid sin in iúl duit go soiléir. Cuirfimid in iúl go soiléir é nuair a bhailímid faisnéis phearsanta trínár suíomh Gréasáin agus míneoimid cad atá sé beartaithe againn a dhéanamh léi.

Ríomhphost a sheoladh chuig ár n-oifig 

Is cuid den líonra Seirbhísí Rialtais sinn. D’fhéadfaimis faireachán a dhéanamh ar aon ríomhphoist a sheoltar chugainn, lena n-áirítear aon cheangaltáin, agus d’fhéadfaimis iad a úsáid ar chúiseanna slándála agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh bheartas na hoifige. D’fhéadfadh go n-úsáidfí bogearraí faireacháin nó blocála ríomhphoist freisin.

Tabhair faoi deara go bhfuil freagracht ort as a chinntiú gur laistigh de theorainn an dlí atá aon ríomhphost a sheolann tú chugainn.

Iarrataí Reachtúla chuig an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann iarrataí reachtúla chuig an Oifig seo, lena n-áirítear, mar shampla, sonraí faoi dhaoine a dhéanann iarraidh saorála faisnéise nó iarraidh rochtana Cosanta Sonraí chun taifid nó faisnéis a fháil ón Oifig seo.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm agus do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis an iarraidh reachtúil. 

D’fhéadfadh go mbeadh sna hiarrataí reachtúla a dhéantar chuig an Oifig seo sonraí pearsanta faoi dhuine eile seachas an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.  Maidir le cé acu atá nó nach bhfuil sonraí pearsanta iontu agus, má tá sonraí pearsanta iontu, cén cineál sonraí pearsanta atá i gceist, beidh sé sin ag brath ar an iarraidh lena mbaineann.  Tagann an fhaisnéis sin ón duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.

Baill Foirne de chuid Comhlachtaí Saorála Faisnéise

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi bhaill foirne de chuid comhlachtaí saorála faisnéise i ndáil leis an dóigh a láimhseálann siad iarrataí saorála faisnéise.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin ainm an bhaill foirne, a s(h)onraí teagmhála, a g(h)rád/a ról agus faisnéis a bhaineann le comhlíonadh a f(h)eidhmeanna.  Tagann na sonraí pearsanta sin ón gcomhlacht saorála faisnéise nó ón iarratasóir ar athbhreithniú agus áirítear leo sonraí pearsanta atá san iarraidh saorála faisnéise agus i dtaifid chinnteoireachta, sonraí pearsanta atá sna taifid atá á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus sonraí pearsanta atá i gcumarsáidí leis an Oifig seo. 

Sealbhaímid sonraí faoi Oifigigh Idirchaidrimh Shaorála Faisnéise nó faoi oifigigh eile i gcomhlachtaí saorála faisnéise freisin.  Áirítear leo sin ainm gach oifigigh, a sonraí teagmhála agus a ngrád/a ról laistigh den eagraíocht.  Faightear na sonraí sin ón oifigeach lena mbaineann, óna (h)eagraíocht nó ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí (amhail suíomh Gréasáin na heagraíochta).

Daoine ar ár Liosta Seachadta

Tá liosta i bhfeidhm againn de dhaoine a ndéanaimid cumarsáid leo chun iad a chur ar an eolas faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí reatha agus faoi ábhair spéise eile.  Is é atá sa liosta sin d’ainm, cur síos ort agus do shonraí teagmhála.

Soláthraithe/Soláthraithe Seirbhíse/Daoine Eile a Bhíonn i dTeagmháil leis an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta fút i gcás go raibh teagmháil ann idir tú féin agus an Oifig seo i ndáil le nithe éagsúla, lena n-áirítear, mar shampla, teagmháil a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a sholáthar nó teagmháil a bhaineann le cuireadh a thabhairt don Oifig seo láithreoireacht a thabhairt os comhair seimineáir, freastal ar chomhdháil, etc. Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis na hearraí nó na seirbhísí, leis an seimineár, leis an gcomhdháil, etc.  Is ó do chuid teagmhála linn a fhaightear na sonraí sin.

Daoine eile

Rinneamar cur síos thuas ar na príomhchatagóirí daoine a sealbhaímid sonraí pearsanta fúthu.  Sealbhaímid sonraí freisin faoi dhaoine nach dtagann faoi na catagóirí sin. Mar shampla, ó am go chéile, sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a fhreastalaíonn ar chruinnithe nó ar imeachtaí leis an Oifig.  Deimhnímid go gcaitear leis na sonraí pearsanta uile de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí. 

 

Na críocha ar chucu a bhainimid úsáid as do shonraí agus an bunús dlí don úsáid sin

Feidhmeanna faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis fút ionas gur féidir leis an gCoimisinéir Faisnéise a chuid feidhmeanna faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, a chomhlíonadh, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna ó chomhlachtaí saorála faisnéise.  

I dtéarmaí dlí, is gá dúinn sonraí pearsanta a úsáid:

 • ionas gur féidir leis an gCoimisinéir cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Choimisinéir
 • ar mhórchúiseanna leasa an phobail, ar bhonn na reachtaíochta Cosanta Sonraí atá comhréireach, lena n-urramaítear éirim an chirt maidir le cosaint sonraí agus lena bhforáiltear do bhearta oiriúnacha agus sonracha chun do chearta bunúsacha agus do leasanna a choimirciú.

Riarachán Ginearálta agus Comhlíonadh Oibleagáidí Dlíthiúla

Sealbhaímid faisnéis fút freisin chun freagra a thabhairt ar iarrataí reachtúla a dhéantar chuig an Oifig seo (amhail iarrataí rochtana faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, faoin Acht um Chosaint Sonraí agus faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol).  Is gá dúinn déanamh amhlaidh ionas gur féidir leis an Oifig a hoibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

Bainimid úsáid as an liosta seachadta de dhaoine a ndéanaimid cumarsáid leo chun iad a chur ar an eolas faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí reatha agus faoi ábhair spéise eile.  Seolfaimid cumarsáidí den sórt sin chugat má thoilíonn tú leis sin.  Dá mba mhaith leat go mbainfí tú den liosta, cuir an méid sin in iúl dúinn agus bainfimid tú den liosta gan mhoill.

Tiomsaímid agus foilsímid staitisticí ina léirítear faisnéis amhail an líon athbhreithnithe a fhaighimid freisin. Ní dhéanaimid amhlaidh i bhfoirm ina sainaithnítear duine ar bith, áfach.

Na daoine a gcomhroinnimid d’fhaisnéis leo

Comhroinnimid sonraí pearsanta le linn dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar bhreith a thug comhlacht saorála faisnéise nó le linn dúinn aon fheidhm eile de chuid an Choimisinéara a chomhlíonadh.  Mar shampla, le linn dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar bhreith a thug comhlacht saorála faisnéise, beidh orainn faisnéis a chomhroinnt leis an gcomhlacht sin agus d’fhéadfadh go mbeadh orainn faisnéis a chomhroinnt le comhlachtaí ábhartha eile. 

Rialaitheoir comhpháirteach: Mar atá mínithe thuas, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach sonraí áirithe a bhaineann le seirbhísí amhail seirbhísí corparáideacha, seirbhísí airgeadais agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise.  Chun críocha cosanta sonraí, meastar do shonraí pearsanta a bheith comhroinnte le hOifig an Ombudsman.

I dteannta sonraí a chomhroinnt le hOifig an Ombudsman mar rialaitheoir comhpháirteach, comhroinneann an Oifig seo do shonraí ar an mbealach atá leagtha amach thíos.

Iarratasóirí ar Athbhreithniú/Ionadaithe/Tríú Páirtithe/Daoine a Dhéanann Aighneachtaí/Baill Foirne de chuid Comhlachtaí Saorála Faisnéise

Comhroinnimid do shonraí pearsanta leo seo a leanas: an comhlacht ábhartha saorála faisnéise nó na comhlachtaí ábhartha saorála faisnéise; iarratasóirí ar athbhreithniú agus/nó ionadaithe dá gcuid; aon tríú páirtithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist; na hiarrthóirí bunaidh; daoine a dhéanann aighneachtaí; ionadaithe dlíthiúla de chuid na hOifige seo; agus na cúirteanna.

Uaireanta, comhroinnimid d’fhaisnéis le soláthraithe seirbhíse, lena n-áirítear, mar shampla, aistritheoirí. 

Le linn dúinn íocaíocht táillí leis an Oifig seo a phróiseáil nó táillí den sórt sin a aisíoc, déanaimid do shonraí pearsanta i ndáil le híocaíochtaí nó le haisíocaíochtaí den sórt sin a chomhroinnt lenár soláthraithe seirbhíse íocaíochta.

D’fhéadfadh go bhfoilseoimis sonraí faoi na cásanna ar dhéileáil an Oifig seo leo inár dTuarascáil Bhliantúil nó in áit eile. De ghnáth, ní dhéanaimid duine ar bith de na hiarratasóirí a shainaithint ach amháin i gcás gur cuireadh na sonraí ar fáil don phobal cheana féin nó gur thug an t-iarratasóir toiliú sainráite leis sin.

An fad ama a choinnímid do shonraí pearsanta

Beidh an fad ama a choinneoimid do shonraí pearsanta ag brath ar an gcineál doiciméid nó taifid ina bhfuil na sonraí.  Leagtar amach inár mBeartas um Choinneáil Taifead na tréimhsí ama le haghaidh cineálacha difriúla taifid.  Féach an tábla thíos le haghaidh tuilleadh sonraí:

Cur Síos ar an Taifead – Na Sonraí Pearsanta atá ann:

Tréimhse Coinneála

Taifid ina mionsonraítear imscrúduithe ar bhreitheanna ó chomhlachtaí saorála faisnéise/ó údaráis phoiblí atá faoi réir na Rialachán maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol/ó chomhlachtaí atá faoi réir na Rialachán maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid (cóip leictreonach agus cóip chrua)

 • Gnéithe den fhoirm príomhshonraí (an dáta fála, an t-ainm, an seoladh, an comhlacht, an dáta a dúnadh, an chúis le dúnadh) agus an litir bhreithe a choinneáil go deo le haghaidh gach cáis i bhformáid leictreonach
 • Taifid cháis a choinneáil ar chóip leictreonach agus ar chóip chrua de chásanna atá ina n-ábhar d’achomhairc Chúirte Uachtaraí ar feadh bliain amháin tar éis thabhairt chun críche na n-imeachtaí, lena n-áirítear tabhairt chun críche na gcostas
 • Taifid leictreonacha cháis agus comhaid chóipe crua eile a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis tabhairt chun críche

 

Na príomhthaifid atá ina n-ábhar d’athbhreithniú ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise/d’achomharc le hOifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil/d’athbhreithniú faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid (cóip leictreonach agus cóip chrua)

 • 2 mhí tar éis tabhairt chun críche (seachas i gcás breitheanna a ndéantar achomharc ina n-aghaidh leis na Cúirteanna Uachtaracha)
 • Taifid ábhair de chásanna atá ina n-ábhar d’achomhairc Chúirte Uachtaraí a choinneáil go dtí go dtugtar na himeachtaí chun críche, lena n-áirítear tabhairt chun críche na gcostas.

 

Taifid a bhaineann le breitheanna ó Oifig an Choimisinéara Faisnéise/ó Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil/de réir na Rialachán maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid a ndéantar achomharc ina n-aghaidh leis na cúirteanna uachtaracha, na mionnscríbhinní a mhionnaítear, an chomhairle dlí ar fad a fhaightear, agus comhfhreagras dlíthiúil eile.

 • Comhairle dlí – Go dtí go dtéitear ina hionad móide bliain amháin
 • Ábhar eile a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis thabhairt chun críche an cháis chúirte, lena n-áirítear tabhairt chun críche na gcostas

Taifid a bhaineann le Saoráil Faisnéise/le Cosaint Sonraí/leis na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus le hiarrataí reachtúla eile a bhfuair an Oifig iad.

 • An loga gníomhaíochta d’iarrataí a choinneáil go deo
 • Taifid cháis a choinneáil ar chóip leictreonach agus ar chóip chrua de chásanna atá ina n-ábhar d’achomhairc Chúirte Uachtaraí ar feadh bliain amháin tar éis thabhairt chun críche na n-imeachtaí, lena n-áirítear tabhairt chun críche na gcostas
 • Na taifid leictreonacha cháis agus comhaid chóipe crua eile go léir a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis tabhairt chun críche

 

Ceisteanna ginearálta/fiosruithe ó dhaoine den phobal (lena n-áirítear fiosruithe a fhaightear trí ríomhphost)

 • Taifid a choinneáil ar feadh bliain amháin

 

Ríomhphoist ó chomhlachtaí poiblí/ó údaráis phoiblí agus ó chomhlachtaí eile a bhfuil fiosruithe iontu/ríomhphoist a bhaineann le hathbhreithniú, etc., a fhaightear i mBosca Ríomhphoist Saorála Faisnéise/i mBosca Ríomhphoist Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil. 

 • 6 mhí tar éis an ríomhphost a scriosadh ó Bhosca Ríomhphoist Saorála Faisnéise Oifig an Choimisinéara Faisnéise/ó Bhosca Ríomhphoist Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, a luaithe a cheanglaítear iad le cás nuair a theastaíonn siad nó a stóráiltear iad sa bhunachar sonraí ábhartha Fiosruithe Ginearálta

Na sonraí pearsanta a d’fhéadfadh a bheith ann in ábhar faisnéise; láithreoireachtaí, comhfhreagras ginearálta le comhlachtaí poiblí/le húdaráis phoiblí, le hiriseoirí, le daoine léinn, le heagraíochtaí neamhrialtasacha; liosta teagmhálaithe do chomhlachtaí poiblí/d’údaráis phoiblí; óráidí/cainteanna a thugann an Coimisinéir agus baill foirne; taifid/nótaí tráchta/comhfhreagras i dtaca leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, agus leis na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (lena n-áirítear i dtaca le cistiú).

 • Comhfhreagras a bhaineann le beartais a choinneáil go deo
 • Láithreoireachtaí a choinneáil go dtí go dtéitear ina n-ionad
 • Óráidí a choinneáil go deo
 • Gach taifead eile a scriosadh tar éis bliain amháin

Taifid a bhaineann le ceisteanna ó na meáin, preaseisiúintí, etc.

 • Taifid a bhaineann le ceisteanna ó na meáin - bliain amháin
 • Preaseisiúintí - 10 mbliana

 

Faisnéis a fhoilsítear faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (tuarascálacha bliantúla, scéimeanna foilsitheoireachta, tuarascálacha alt 41, agus tuarascálacha alt 46), imscrúduithe a dhéantar faoi alt 44 den Acht um Shaoráil Faisnéise agus tuarascálacha don Oireachtas

 • Dréachtaí agus ábhar ábhartha - foilsiú móide 5 bliana, nó foilsiú na tuarascála tréimhsiúla ina dhiaidh sin, cibé acu is déanaí.
 • Tuarascálacha foilsithe agus tuarascálacha don Oireachtas – iad a choinneáil go deo

Taifid a n-úsáideann Oifig an Choimisinéara Faisnéise iad le haghaidh tagairt, lena n-áirítear breithiúnais lena mbaineann an Oifig, comhairle dlí, comhfhreagras le comhlachtaí poiblí i dtaca le hábhair shaorála faisnéise, taighde a dhéanann baill foirne, míreanna caighdeánacha a n-úsáideann Oifig an Choimisinéara Faisnéise iad, nótaí treorach inmheánacha, agus nótaí treorach a bhfoilsíonn Oifig an Choimisinéara Faisnéise iad.

 • Go dtí go dtéitear ina n-ionad móide 3 bliana

Taifid a bhaineann le bainistíocht/riarachán Oifig an Choimisinéara Faisnéise/Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil/na Rialachán maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

 • Go dtí go dtéitear ina n-ionad móide 3 bliana
 • Liostaí teagmhálaithe – An liosta reatha a choinneáil/a choimeád

Láithreoireachtaí/doiciméid le haghaidh oiliúint d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise/d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil/do na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

 • Go dtí go dtéitear ina n-ionad móide bliain amháin

Faisnéis faoi Bhaill Foirne, nach bhfuil ar fáil i dtaifid fhoirmiúla Acmhainní Daonna

 • De réir beartais agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna

 

Do Chearta Cosanta Sonraí

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí, cuirtear srian le cearta áirithe i dtaca le do shonraí pearsanta atá i seilbh na hOifige (lena n-áirítear an ceart rochtana, an ceart chun faisnéis a fháil, an ceart go ndéanfaí ceartúcháin, an ceart go ndéanfaí léirscriosadh, an ceart go ndéanfaí srianadh ar phróiseáil, an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála agus an ceart chun iniomparthacht).  Níl feidhm ag na cearta sin maidir leis na sonraí pearsanta a gcoimeádann an Coimisinéir iad le haghaidh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh.

I dtaca leis na sonraí pearsanta eile fút atá i seilbh na hOifige, tá cearta áirithe agat.  Tagann na cearta sin chun cinn in imthosca áirithe agus tá siad faoi réir díolúintí áirithe.  Is iad seo na cearta:

 • an ceart chun na sonraí a rochtain – tá sé de cheart agat cóip de na sonraí pearsanta a choimeádaimid fút a iarraidh, i dteannta faisnéis eile faoin dóigh a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta sin
 • an ceart go ndéanfaí ceartúcháin – tá sé de cheart agat a iarraidh go ndéanfaí sonraí pearsanta míchruinne a cheartú agus go ndéanfaí sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad) – tá sé de cheart agat a iarraidh go scriosfaí sonraí pearsanta
 • an ceart go ndéanfaí srianadh ar phróiseáil nó an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála – tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfí srian leis an dóigh a ndéanaimid do shonraí a úsáid nó a phróiseáil nó agóid a dhéanamh i gcoinne na dóighe a bpróiseálaimid do shonraí
 • an ceart chun iniomparthacht sonraí – tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí sonraí pearsanta duit nó do dhuine eile i bhformáid atá inaistrithe nó atá inléite ag meaisín.

Más ar bhonn do thoilithe (nó ar bhonn do thoilithe shainráite) atá do shonraí pearsanta inár seilbh, beidh sé de cheart agat an toiliú sin a aistarraingt am ar bith.

Más mian leat ceann ar bith de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

An ceart atá agat chun gearán a dhéanamh

Féachaimid leis na caighdeáin is airde a chomhlíonadh agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á húsáid againn. Chuige sin, tugaimid aird chuí ar aon ghearáin a fhaighimid ina leith sin. Molaimid do dhaoine ár n-aird a tharraingt ar chásanna ina measann siad gur míchothrom, míthreorach nó míchuí atá an dóigh a ndéanaimid faisnéis a bhailiú nó a úsáid.

De bhreis air sin, tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Suíomh Gréasáin: www.dataprotection.ie

Ríomhphost: info@dataprotection.ie

Teileafón:  (0761) 104 800; Íosghlao 1890 25 22 31. 

Seoladh Poist: Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23. 

Ceanglais maidir le Sonraí Pearsanta a Sholáthar agus Iarmhairtí Féideartha ar an gCliseadh iad a Sholáthar

Más rud é go bhfuil fiosrú á dhéanamh agat nó go bhfuil tú ag iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar bhreith ó chomhlacht saorála faisnéise, is féidir go mbeidh faisnéis áirithe ag teastáil uainn chun freagra a thabhairt duit nó chun an t-athbhreithniú a dhéanamh.  Mura dtugann tú an fhaisnéis sin dúinn, ní bheimid in ann freagra a thabhairt ná an t-athbhreithniú a dhéanamh.

Bíonn ar an gCoimisinéir ó am go chéile feidhmiú a dhéanamh ar chumhacht atá aige faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, chun a cheangal go soláthrófaí faisnéis áirithe.  I gcás ina bhfeidhmíonn an Coimisinéir an chumhacht atá aige chuige sin, tá ceanglas reachtúil ann an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar.   Ar na hócáidí ar leith ina gcinneann an Coimisinéir an chumhacht sin a fheidhmiú, tabharfaidh sé fógra foirmiúil don duine faoin gceanglas sin.  Aon duine a dteipeann air/uirthi cloí le ceanglas den sórt sin a n-eisíonn an Coimisinéir fógra ina leith nó a dhiúltaíonn do chloí leis, tá sé/sí ciontach i gcion. 

Tuilleadh Faisnéise

Cuireadh soiléire san áireamh agus an fógra príobháideachta seo á dhréachtú. Ní thugtar sonraí uileghabhálacha ann faoi gach gné den dóigh a ndéanann Oifig an Choimisinéara Faisnéise faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid. Mar sin féin, táimid sásta aon fhaisnéis bhreise nó aon mhíniú breise a theastaíonn a chur ar fáil. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. 

Úsáid Fianán

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Glacadh le fianáin ar Shuíomh Gréasáin an Choimisinéara Faisnéise

Ainm: Glac_le_fianáin

Cuspóir: Baintear úsáid as an bhfianán seo chun a thaifeadadh cé acu a ghlac nó nár ghlac an t-úsáideoir le húsáid fianán ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara Faisnéise.

Tuilleadh faisnéise: Chun do thoiliú a tharraingt siar tar éis glacadh leis an bhfianán seo, scrios an fianán ‘glac le fianáin’. Faigh tuilleadh faisnéise ag www.aboutcookies.org

Google Analytics

Ainm: Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz

Cuspóir: Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach sainaithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.

Tuilleadh faisnéise: Is féidir leat Beartas Príobháideachta Google Analytics a léamh anseo:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Chun diúltú do bheith do do rianú ag Google Analytics ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Google.

Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach sainaithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.

Sainmhínithe

Ciallaíonn Toiliú an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a dhéanann an t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, á rá gur mian leis nó léi aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.

Ciallaíonn Rialaitheoir an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt, críocha agus modhanna na próiseála; i gcás ina gcinntear críocha agus modhanna na próiseála sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, féadfar foráil a dhéanamh don rialaitheoir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit nó féadfar foráil a dhéanamh do na critéir shonracha dá ainmniú le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018  I measc nithe eile, tugtar tuilleadh éifeachta leis an Acht seo don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (féach thíos) i réimsí ina dtugtar solúbthacht do na Ballstáit. 

Oifigeach Cosanta Sonraí  Ceanglaítear ar roinnt eagraíochtaí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí Oifigeach Cosanta Sonraí a ainmniú.  Sonraítear in Airteagal 39 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí go “[m]beidh na cúraimí seo a leanas ar a laghad ar an oifigeach cosanta sonraí:

 1. fógra a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí agus do na fostaithe a dhéanann an phróiseáil, agus comhairle a chur orthu siúd chomh maith, faoi na hoibleagáidí atá orthu de bhun an Rialacháin seo agus de bhun dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó de bhun fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí;
 2. faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, ar chomhlíonadh dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó ar chomhlíonadh fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí, agus ar chomhlíonadh bheartais an rialaitheora nó an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear freagrachtaí a shannadh, cur leis an bhfeasacht agus oiliúint a chur ar chomhaltaí foirne atá bainteach le hoibríochtaí próiseála, agus maidir leis na hiniúchtaí gaolmhara;
 3. comhairle a thabhairt nuair a iarrtar sin air maidir leis an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun Airteagal 35;
 4. comhoibriú leis an údarás maoirseachta;
 5. gníomhú mar phointe teagmhála don údarás maoirseachta i dtaobh saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 36, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile.”

Ciallaíonn Ábhar Sonraí an duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta lena mbaineann na sonraí pearsanta – féach freisin an sainmhíniú ar shonraí pearsanta thíos.

Is é is an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ann ná Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann le cosaint sonraí agus a tháinig in éifeacht an 25 Bealtaine 2018. 

Rialaitheoir Comhpháirteach.  I gcás ina gcinneann dhá rialaitheoir (féach thuas) nó níos mó go comhpháirteach críocha agus bealaí na próiseála, beidh siad ina rialaitheoirí comhpháirteacha.

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (“ábhar sonraí”); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin.

Ciallaíonn Próiseáil aon oibríocht nó aon sraith d’oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar shraitheanna de shonraí pearsanta, trí mhodhanna uathoibrithe nó trí mhodhanna eile, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, ceadú, úsáid, nochtadh trí tharchur, trí scaipeadh nó trí chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó comhcheangal, srianadh, léirscriosadh nó díothú.

Ciallaíonn Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta aon sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha.

Úsáid fianán

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Glacadh le fianáin ar Shuíomh Gréasáin an Choimisinéara Faisnéise

Ainm: Glac_le_fianáin

Cuspóir: Baintear úsáid as an bhfianán seo chun a thaifeadadh cé acu a ghlac nó nár ghlac an t-úsáideoir le húsáid fianán ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara Faisnéise

Tuilleadh faisnéise: Chun do thoiliú a tharraingt siar tar éis glacadh leis an bhfianán seo, scrios an fianán ‘glac le fianáin’. Faigh tuilleadh faisnéise ag www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Ainm: Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz

Cuspóir: Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach n-aithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.

Tuilleadh faisnéise: Is féidir leat Beartas Príobháideachais Google Analytics a léamh anseo:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Chun diúltú do bheith do do rianú ag Google Analytics ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, téigh chuig suíomh Google.

Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach n-aithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.