Tuairiscíonn an Coimisinéir Faisnéise feabhsuithe suntasacha ó thaobh táirgiúlachta de dá chéad bhliain iomlán san oifig

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2014 a sheoladh inniu, Dé hAoine an 8 Bealtaine 2015. Is í sin an seachtú tuarascáil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998. Tugann an Coimisinéir tuairisc inti ar an gcéad bhliain iomlán a chaith sé san Oifig.

Léirítear bliain rathúil sa tuarascáil, bliain inar baineadh feabhas suntasach ar fheidhmíocht amach agus ina ndearnadh roinnt breitheanna tábhachtacha. Cuireann an Coimisinéir muinín in iúl go gcruthófar leis an Acht nua um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014 spéis athnuaite i measc an phobail in obair an Rialtais agus in obair seirbhísí poiblí.

Maidir leis an gCoimisinéir:

 • Tá áthas air a bheith in ann a thuairisciú go raibh feabhsuithe suntasacha ann ó thaobh táirgiúlachta de sa bhliain, lenar áiríodh méadú 31% i líon na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích i gcomparáid leis an bhfigiúr don bhliain 2013,
 • Cuireann sé fáilte roimh Acht SF 2014 a bheith rite mar dhlí, rud lena dtugtar líon mór comhlachtaí breise faoina shainchúram – an Garda Síochána, an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní agus Banc Ceannais na hÉireann ina measc,
 • Cuireann sé fáilte roimh dheireadh na táille €15 a ghearrtar i leith iarraidh SF a dhéanamh agus roimh an laghdú suntasach sa táille a ghearrtar i leith iarratais a chur isteach lena n-athbhreithniú ag an Oifig,
 • Bhain sé leas as na cumhachtaí atá aige faoi alt 37(2) d’Acht SF (an chéad uair a rinne Coimisinéir ar bith é sin) dul isteach in áitreabh a bhí á áitiú ag comhlacht poiblí d’fhonn rochtain a fháil ar fhaisnéis.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhbhreitheanna a rinneadh sa bhliain 2014:

 • D’ordaigh an Coimisinéir go n-eiseofaí taifid a bhain le soláthar díreach cóiríochta d’iarrthóirí tearmainn in Éirinn.
 • Bhí an Coimisinéir den tuairim nach raibh an dara rogha aige ach teacht ar an gconclúid go ndearna Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) gach beart réasúnach chun taifid liachta othair a aimsiú in ainneoin go raibh imní air go bhféadfadh gur baineadh go toiliúil iad.
 • Níor seasadh le breith ón tSeirbhís Chúirteanna diúltú, ar fhorais phríobháideachta agus slándála, rochtain a ghéilleadh ar shonraí faoi speansais a íocadh le breithiúna aonair.
 • Seasadh le breith ó Údarás Craolacháin na hÉireann diúltú rochtain a ghéilleadh ar thaifid a bhain leis an gclár “Prime Time Investigates – Mission to Prey” de chuid RTÉ.
 • D’ordaigh an Coimisinéir go n-eiseofaí taifid a bhain leis na ceolchoirmeacha a cuireadh ar siúl i bPáirc an Fhionnuisce sa bhliain 2012 agus tháinig sé ar an tuairim nach ndíolmhaítear tuarascálacha an Gharda Síochána mar aicme, beag beann ar a bhfuil iontu, le hAcht SF.
 • Rinne an Coimisinéir beart annamh nuair a shonraigh sé an tréimhse ama nár mhór do chomhairle contae cloí lena bhreith inti mar gheall ar an dóigh ar dhéileáil an chomhairle le hiarratasóir agus le hOifig an Choimisinéara.

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Baineann Cuid II den Tuarascáil Bhliantúil do 2014 leis an ról ar leith atá ag an gCoimisinéir mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Dírítear inti ar na breitheanna a thug an Oifig ar achomhairc a fuarthas faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC), 2007 go 2011.

Maidir leis an gCoimisinéir:

 • Cuireann sé fáilte roimh leithdháileadh buiséid ar leith a bheith ceadaithe den chéad uair riamh d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (OCFC), ar oifig neamhspleách ó thaobh an dlí de í.
 • Tá áthas air a thabhairt faoi deara go raibh rannpháirtíocht dhearfach mhéadaithe ann leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ar shaincheisteanna a bhain leis na Rialacháin maidir le RFC.

Áirítear iad seo a leanas leis an torthaí ar achomhairc sa bhliain 2014:

 • Fuair an Coimisinéir nach leor baint de chineál éigin a bheith ag faisnéis le catagóir ar leith, mar a shainítear le hAirteagal 3(1), chun go bhféadfaidh an fhaisnéis sin cáiliú mar fhaisnéis comhshaoil.
 • Tar éis rannpháirtíochta le OCFC, d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil faisnéis a bhain le riachtanais mhaoiniúcháin Uisce Éireann agus le muirir uisce amach anseo, rud a d’fhág nach raibh breith ón gCoimisinéir ag teastáil ina leith.
 • Bhain an Coimisinéir leas as an rogha atá aige achomharc a mheas a bheith tarraingthe siar ar an bhforas nach raibh aon saincheisteanna eile ann ar ghá breith a thabhairt orthu, beag beann ar agóid an achomharcóra ina aghaidh sin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoir Sinsearach - 01 639 5680 / 087 4110557

Ríomhphost: stephen.rafferty@oic.gov.ie

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

David Nutley, An tAonad Cumarsáide – 01 639 5610 / 086 0231420

Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.gov.ie

Tá an Tuarascáil Bhliantúil do 2014 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara ag www.oic.gov.ie.

Críoch