Méadú 32% ar líon na n-athbhreithnithe ar ghlac an Coimisinéir Faisnéise leo

Rinneadh 30,417 n-iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise chuig comhlachtaí poiblí sa bhliain 2016. B’ionann é sin agus an líon ab airde iarrataí saorála faisnéise a taifeadadh riamh. Bhí méadú 32% ann sa bhliain ar líon na n-iarratas a rinneadh chuig an gCoimisinéir Faisnéise ar bhreitheanna saorála faisnéise a athbhreithniú.

Ag labhairt dó inniu, an 7 Meitheamh 2017, ag seoladh a Thuarascála Bliantúla don bhliain 2016, dúirt Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil:

“Ón uair a cuireadh deireadh leis na táillí as iarrataí saorála faisnéise a dhéanamh sa bhliain 2014 i leith, tá méadú mór tagtha ar líon na n-iarrataí atá á ndéanamh chuig comhlachtaí poiblí. Is amhlaidh, áfach, nach bhfuil méadú tagtha ar na hacmhainní atáthar ag leithdháileadh ar iarrataí saorála faisnéise a phróiseáil chun freastal ar an éileamh. Tá imní orm nach ionann an tábhacht atá á leagan ag roinnt mhaith comhlachtaí poiblí ar shaoráil faisnéise agus an tábhacht atá á leagan acu ar a bhfeidhmeanna reachtúla eile.”

D’ainneoin an mhéadaithe 32% a bhí ann ar líon na n-iarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo sa bhliain 2016, d’éirigh le hOifig an Choimisinéara Faisnéise méadú 34% a bhaint amach ar líon na gcásanna a chuir sí i gcrích.

An Garda Síochána

Bhí méadú 150% ann (ó 183 iarraidh go 459 n-iarraidh) ar líon na n-iarrataí saorála faisnéise a rinneadh chuig an nGarda Síochána sa bhliain 2016. I gcás amháin, thug an Coimisinéir Faisnéise ordú don Gharda Síochána faisnéis a bhaineann lena leibhéil soláthar foirne a scaoileadh. Nuair a bhí moill ann ar an bhfaisnéis a scaoileadh, dúirt an Coimisinéir gur bhreithnigh sé a chuid cumhachtaí a úsáid den chéad uair riamh chun iarratas a dhéanamh ar ordú cúirte lena n-éileofaí ar an nGarda Síochána cloí lena bhreith. Scaoil an Garda Síochána an fhaisnéis sa deireadh 11 sheachtain tar éis na breithe ón gCoimisinéir.

Rinne an Coimisinéir Faisnéise na nithe seo a leanas freisin ag seoladh a Thuarascála Bliantúla:

  • thug sé dá aire gurbh í an bhliain 2016 an bhliain ba mheasa riamh a thaifead a Oifig i dtaca leis an teip a bhí ar chomhlachtaí poiblí breitheanna tráthúla a thabhairt. Níor eisigh an comhlacht poiblí breith ar bith ag céim na breithe bunaidh ná ag céim na breithe athbhreithnithe inmheánaigh i gcás 24% de na cásanna ar ghlac a Oifig leo
  • chuir sé imní in iúl faoi roinnt comhlachtaí poiblí a rinne achomharc chuig an Ard-Chúirt sa bhliain 2016, agus iad ag iarraidh agóid a dhéanamh in aghaidh na nósanna imeachta ar ghlac a Oifig iad le linn athbhreithnithe.

Príomhbhreitheanna a tugadh sa bhliain 2016

Chomh maith leis sin, rinne an Coimisinéir cur síos ar roinnt de na príomhbhreitheanna a thug sé sa bhliain 2016:

  • I gcás amháin, ghlac an Coimisinéir leis go raibh údar ag an Údarás Rialála Táirgí Sláinte le diúltú géilleadh do rochtain ar láthair na n-institiúidí taighde a bhfuil baint acu le tástáil ainmhithe agus ar aitheantas na ndaoine a bhfuil baint acu leis an obair sin. B’amhlaidh sin mar go raibh ionchas réasúnach ann go bhféadfaí beatha agus sábháilteacht na ndaoine aonair a chur i gcontúirt dá nochtfaí an fhaisnéis. D’ordaigh sé scaoileadh cuid den fhaisnéis eile sna tuarascálacha cigireachta. Rinne an HPRA achomharc in aghaidh na breithe chuig an Ard-Chúirt.
  • I gcás eile, chealaigh an Coimisinéir an bhreith ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe diúltú géilleadh do rochtain ar ainm na n-óstán agus na dtithe leaba agus bricfeasta a fuair íocaíocht ón gComhairle as cóiríocht éigeandála a chur ar fáil. Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath achomharc in aghaidh breith den chineál céanna chuig an Ard-Chúirt.
  • Ghlac an Oifig seo leis nach bhfuil feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le NAMA i ndáil leis na taifid atá ina seilbh “maidir le ceannaitheoirí nó ceannaitheoirí ionchasacha aon sócmhainne nó iasachta nó aon sócmhainne eile lena ndéantar iasachtaí a shealbhaíonn nó a bhainistíonn NAMA a urrú”.

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Is é Peter Tyndall an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil freisin, ar ról é ina ndéanann sé athbhreithniú ar bhreitheanna údarás poiblí a tugadh faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 2007 go 2014.

Bhí méadú 68% ann ar líon na n-achomharc a rinneadh chuig an Oifig sa bhliain 2016. Ina theannta sin, d’eisigh an Coimisinéir 27 mbreith, figiúr atá níos airde ná na ceithre bliana roimhe sin le chéile.

Príomhbhreitheanna a tugadh sa bhliain 2016:

  • I gcás amháin, d’iarr ‘Cuan na Gaillimhe in aghaidh Cliabháin Bhradán’ rochtain ar fhaisnéis a bhí i seilbh Fhoras na Mara faoi ghalar i measc bradán feirme. Chinn an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil gur cheart an fhaisnéis a scaoileadh mar gur mhó an leas pobail i rialáil thrédhearcach an tionscail feirmeoireachta éisc ná aon damáiste tráchtála a d’fhéadfaí a dhéanamh.
  • I gcás eile, iarradh rochtain ar fhaisnéis a bhí i seilbh Líonraí BSL Teoranta faoin aschur cumhachta ó shaoráid giniúna leictreachais. Cé go ndéanfadh scaoileadh na faisnéise lena mbaineann dochar do rúndacht tráchtála agus thionsclaíoch, chinn an Coimisinéir go raibh leas láidir pobail ann in oibriú trédhearcach an bheartais fuinnimh in-athnuaite agus meicníochtaí tacaíochta praghsanna.

Tá an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2016 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara agwww.oic.ie

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoir Sinsearach - 01 639 5680 / 087 411 0557

Ríomhphost: stephen.rafferty@oic.ie

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

David Nutley, An tAonad Cumarsáide – 01 639 5610 / 086 023 1420

Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.ie