Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil

Preaseisiúint

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015 a sheoladh inniu, Dé Céadaoin an 18 Bealtaine 2016. Is í sin an t-ochtú tuarascáil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 agus is í an tríú tuarascáil ón gCoimisinéir ó chuaigh sé i mbun Oifige.

Cé go léirítear sa tuarascáil gur bhliain dhúshlánach a bhí ann, léirítear inti gur bhliain rathúil a bhí ann freisin. Rinneadh feabhsuithe suntasacha ar agaí slánúcháin na gcásanna agus tugadh roinnt breitheanna tábhachtacha lena linn.

Maidir leis an gCoimisinéir:

 • Thug sé faoi deara an méadú 38% a tháinig ar líon na n-iarrataí Saoráil Faisnéise a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí agus an méadú comhfhreagrach 32% a tháinig ar líon na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac an Oifig leo,
 • Bhí áthas air a bheith in ann a thuairisciú go raibh méadú 20% ann i líon na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh den tréimhse ama ceithre mhí a leagtar amach san Acht um Shaoráil Faisnéise,
 • Chuir sí imní in iúl faoin léirmhíniú a rinne Banc Ceannais na hÉireann ar a ainmniú, den chéad uair riamh, mar ghníomhaireacht atá ar áireamh go páirteach, agus
 • Thug sé rabhadh go bhfuil sé ar intinn aige grinnscrúdú níos mine a dhéanamh ar an mainneachtain ar thaobh comhlachtaí poiblí áirithe breitheanna tráthúla a eisiúint faoin Acht.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhbhreitheanna a tugadh sa bhliain 2015:

 • Agus aitheantas á thabhairt ar an bhfíric go bhféadfadh go mbeifí ag súil gur cheart sonraí faoi íocaíochtaí speansais arna ndéanamh le comhaltaí tofa de Thithe an Oireachtais a bheith trédhearcach go hiomlán agus faoi réir grinnscrúdú poiblí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, bhí an Coimisinéir den tuairim gur éascaíodh le foráil nua Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 sonraí den sórt sin a chosaint ar a n-eisiúint.
 • D’ordaigh an Coimisinéir go n-eiseofaí comhfhreagras idir an Ceann Comhairle agus comhaltaí den Oireachtas i dtaca lena leordhóthanaí a bhí freagraí a tugadh ar cheisteanna parlaiminteacha.
 • Níor seasadh le breith ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe diúltú do rochtain ar chóip den cheadúnas a bronnadh ar Premier Lotteries Ireland Ltd. chun an Crannchur Náisiúnta a reáchtáil.
 • Chinn an Coimisinéir gurbh fhearr, ó thaobh leas an phobail de, sonraí a tharraingt siar faoi na fostóirí a coinníodh amach ó scéim intéirneachta JobBridge i gcúinsí inar admhaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí, go bunúsach, nár ghá gur chloígh a cuid próiseas leis na riachtanais um nós imeachta cóir.

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Baineann Cuid II den Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015 leis an ról ar leith atá ag an gCoimisinéir mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Dírítear inti ar na breitheanna a thug an Oifig ar achomhairc a fuarthas faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC), 2007 go 2014.

Maidir leis an gCoimisinéir:

 • Thug sé faoi deara an méadú 80% a tháinig ar líon na n-achomharc a rinneadh chuig an Oifig,
 • Chuir sé fáilte roimh an laghdú, ó €150 go €50, sa táille a ghearrtar i leith achomharc a dhéanamh, agus
 • Bhí sé sásta a bheith in ann a thuairisciú gur cheap an Oifig beirt Imscrúdaitheoirí nua sa bhliain, agus é de dhualgas sonrach orthu imscrúdú a dhéanamh ar achomhairc faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.

Áirítear iad seo a leanas leis na torthaí ar achomhairc sa bhliain 2015:

 • Seasadh le breith ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath diúltú do rochtain ar fhaisnéis faoi chéannacht na ndaoine a raibh gearáin phleanála á ndéanamh acu sa chás go ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin dochar do leasanna na ngearánach lena mbaineann.
 • Chinn an Coimisinéir, ar an bhforas nárbh ionann an fhaisnéis a iarradh agus faisnéis faoin gcomhshaol de réir bhrí na Rialachán, go raibh údar ag an nGarda Síochána le diúltú do rochtain ar fhaisnéis faoi úsáid aerárthaí an Gharda Síochána, ar fhaisnéis faoi chonradh le haghaidh soláthar breosla, agus ar fhaisnéis faoi bhille leictreachais a bhain le stáisiún ar leith de chuid an Gharda Síochána.

Críoch

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil leis an duine seo a leanas: 

Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoir Sinsearach - 01 639 5680 / 087 4110557

Ríomhphost: stephen.rafferty@oic.ie

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

David Nutley, An tAonad Cumarsáide – 01 639 5610 / 086 0231420

Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.ie

Tá an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara ag www.oic.ie.