10 Iúil 2019

Rinneadh geall le 37,000 iarraidh saorála faisnéise chuig comhlachtaí poiblí anuraidh.  Is ionann an figiúr agus méadú 8.5% ar an bhfigiúr sa bhliain 2017 agus méadú 32% ar an bhfigiúr sa bhliain 2015, a bhí ar an gcéad bhliain iomlán tar éis deireadh a chur le táillí a ghearradh as iarrataí saorála faisnéise.

Ag labhairt dó tar éis fhoilsiú a thuarascála bliantúla don bhliain 2018, dúirt Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise, go bhfuair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an líon ab airde iarrataí. Rinneadh 10,706 iarraidh le FSS. 

Dúirt an Coimisinéir Faisnéise freisin gurb ann fós do líon do-ghlactha cásanna inar theip ar chomhlachtaí poiblí breith a thabhairt laistigh den tréimhse ama riachtanach tar éis dóibh iarraidh saorála faisnéise a fháil.  Theip ar chomhlachtaí poiblí breith a eisiúint ag céim na breithe bunaidh ná ag céim ‘an athbhreithnithe inmheánaigh’ i gcás 28% de na cásanna ar ghlac Oifig an Choimisinéara leo.

Mar thoradh air sin, tá imscrúdú á dhéanamh ag an gCoimisinéir Faisnéise ar chomhlíonadh na spriocdhátaí iomchuí laistigh de líon roghnaithe comhlachtaí poiblí. Foilseoidh sé tuarascáil ar na fionnachtana níos moille sa bhliain. 

Rinneadh 543 iarratas chuig Oifig an Choimisinéara sa bhliain 2018 ar athbhreithniú ar bhreitheanna ó chomhlachtaí poiblí.  Cuireadh 64% de chásanna i gcrích laistigh de cheithre mhí, an figiúr ab airde riamh. B’airde an líon cásanna ar chuir an Oifig iad i gcrích sa bhliain ná an líon a fuarthas sa bhliain. 

Dúnadh 276 chás trí bhíthin cinneadh ceangailteach. Áiríodh leo sin na cásanna seo a leanas:

  • Bhain dhá chás le hiarrataí ar thaifid a bhí á gcoimeád i gcuntais ríomhphoist phríobháideacha de chuid Enda Kenny, iar-Thaoiseach, agus Frances Fitzgerald, iar-Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  Ní dhearna na Ranna lenar bhain teagmháil le ceachtar duine aonair agus iad ag próiseáil na n-iarrataí toisc gur mheas siad gur chuntais ríomhphoist phríobháideacha iad sin.  Ós rud é go raibh fianaise ann gur baineadh úsáid as na cuntais ríomhphoist phríobháideacha chun gnó oifigiúil na Ranna a dhéanamh, áfach, thug an Coimisinéir Faisnéise ordú don dá Roinn teagmháil a dhéanamh le Enda Kenny agus le Frances Fitzgerald chun a fháil amach an raibh nó nach raibh taifid a bhí faoi raon feidhme na n-iarrataí á gcoimeád acu.
  • I gcás eile, chinn an Coimisinéir nach raibh ceangal ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí cóip churtha in eagar de scannán TCI ar léiríodh an t-iarratasóir ann a sholáthar toisc nach raibh na saoráidí riachtanacha ag an Roinn chun cur ar a cumas déanamh amhlaidh.

tuarascáil bhliantúil an Choimisinéara Faisnéise don bhliain 2018 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara.

 

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil

Is é Peter Tyndall an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil freisin.  Is é ról an Choimisinéara breith a thabhairt ar achomhairc ó dhaoine den phobal nach bhfuil sásta leis an toradh ar a n-iarraidh ar údaráis phoiblí faisnéis faoin gcomhshaol a chur ar fáil faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.

B’airde an líon cásanna (54 cinn) ar athbhreithnigh Oifig an Choimisinéara iad sa bhliain 2018 ná an líon a athbhreithníodh i mbliain ar bith eile ó bhunú na hOifige sa bhliain 2007 i leith.  I gcodarsnacht le feidhmíocht na gcomhlachtaí poiblí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, d’fháiltigh an Coimisinéir roimh laghdú suntasach sa líon cásanna ar theip ar údarás poiblí breith ar iarraidh comhshaoil a thabhairt iontu nó ar eisigh sé breith mhall ar iarraidh comhshaoil iontu. Bhí laghdú 25% ann ag an gcéad chéim agus an dara céim den phróiseas um breith a thabhairt.

Tá tuarascáil bhliantúil an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil don bhliain 2018 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara ag www.ocei.ie