Chuir Peter Tyndall, an tOmbudsman agus an Coimisinéir Faisnéise, fáilte inniu roimh mholtaí an Choiste Oireachtais atá i dtuarascáil faoin gcóras Soláthair Dhírigh don lucht iarrtha tearmainn.

Sa tuarascáil ón gComhchoiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha a foilsíodh ar maidin, iarrtar ar an nGníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha (RIA) córas gearán neamhspleách réamh-Ombudsman a bhunú do dhaoine atá ina gcónaí in ionaid soláthair dhírigh. Aithnítear sa tuarascáil an riachtanas go ndéanann an tOmbudsman maoirseacht neamhspleách gan athbhrí ar ionaid soláthair dhírigh.

Iarrtar sa tuarascáil freisin go bhfairsingeofar na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise le go gcuirfear gach gné den Chóras Soláthair Dhírigh san áireamh iontu.

Dúirt an tUas. Tyndall:

“Is réimse tábhachtach é seo ina bhfuil daoine an-leochaileach ina gcónaí i ndrochdhálaí faoi chúram an Stáit agus nach ndéantar aon mhaoirseacht neamhspleách air. D’iarr an Coiste go gcuirfí deireadh leis an gcóras soláthair dhírigh ach, idir an dá linn, ba cheart do na daoine lena mbaineann rochtain a bheith acu ar shásamh tríd an Oifig seo agus tríd an Ombudsman do Leanaí.”

Chuir an tUas. Aodhán Ó Ríordáin, an tAire Stáit do Chomhionannas, grúpa oibre ar bun le déanaí chun na saincheisteanna a bhaineann leis an gcóras soláthair dhírigh a scrúdú. Tá súil ag an Uas. Tyndall go dtabharfaidh an grúpa oibre moltaí an Choimisiúin ar aird.

Chomh maith leis sin, d’fháiltigh an tUas. Tyndall roimh na comhlachtaí nua a cuireadh lena dhlínse mar Ombudsman agus mar Choimisinéir Faisnéise agus dúirt sé go gcinnteodh soiléiriú a dhlínse sa réimse um sholáthar díreach go ndéanfaí maoirseacht neamhspleách ar réimse eile de sheirbhísí poiblí.